Solidabis

Solidabis mukana digitalisoimassa Suomalaista terveydenhuoltoa!


Solidabis on toteuttanut yhteistyössä Una Oy:n kanssa potilasasiakirjojen tuotantoa ja hallintaa tehostavan uuden lomakejärjestelmän (”Lomake UNA”), joka otetaan laajasti eri sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden käyttöön. Lomake UNA on valtakunnallinen palvelu terveydenhuollon ammattihenkilöiden lausuntojen ja todistusten tuottamiseen ja tallentamiseen Kansallisen potilastiedon arkistoon.

Lomake UNA on ensimmäinen UNA-projektina toteutettu koko sote-toimialan käyttöön tarkoitettu järjestelmäriippumaton ja modulaariseen arkkitehtuuriin perustuva toteutus.

Palvelua kehitetään joustavasti ja ketterästi toiminnallisten tarpeiden sekä Kanta-palvelujen hyödyntämismahdollisuuksien kehittyessä. Lomake UNA on saanut Viestintäviraston kriteerien mukaisen vaatimustenmukaisuustodistuksen ja se voidaan ottaa käyttöön yhteistyöhön osallistuneissa organisaatioissa niin erikoissairaanhoidossa kuin perusterveydenhuollossa.

Järjestelmäriippumaton ja modulaarinen

UNA lomakejärjestelmästä luotiin tarkoituksella järjestelmäriippumaton ja modulaariseen konttiteknologiaan perustuva.

Tämän ansiosta sovellusta voidaan kehittää joustavasti ja ketterästi toiminnallisten tarpeiden sekä Kanta-palvelujen hyödyntämismahdollisuuksien kehittyessä.

Lomakesovelluksen  toteutuksessa on pyritty minimoimaan muutosvaikutukset nykyisiin potilastietojärjestelmiin. Modulaarisella toteutusmallilla pyritään varmistamaan se, että uuden sukupolven asiakas- ja potilastietojärjestelmien osalta voidaan integraatiomalliksi valita tavoitetilassa esimerkiksi ”SMART on FHIR” ilman vaikutuksia varsinaiseen Lomake UNA-sovelluksen ydintoiminnallisuuteen.

Ketterästi ja riskejä minimoiden

Projektissa käytetty läpivientimalli pohjautuu Agile/Scrum -menetelmään. Riskejä on minimoitu jakamalla ohjelmistokehitys lyhyisiin iteraatioihin, joiden pituus on tyypillisesti kahdesta neljään viikkoa. Kukin iteraatio käsittää niin suunnittelun, tarkennuksen, koodauksen kuin testauksenkin jatkuvan julkaisun mallilla (”continuous delivery”). Jokaisen iteraation lopussa tuotetaan julkaisukelpoinen ohjelmisto. Solidabiksen toimintatapa nojaa jatkuvan julkaisun malliin ja siihen, että kukin vastaa omasta työstään.

Solidabiksen henkilöstölähtöisen kehittämisen tavoitteena on, että organisaatio oppii tekemällä, kokemuksia jalostamalla ja parhaita toimintamalleja keräämällä.

UNA Oy

UNA Oy on julkisomisteinen osakeyhtiö, jossa omistajina ovat sairaanhoitopiirit, kunnat, kuntayhtymät ja omistajien strategiset kumppanit. UNA Oy on perustettu 15.12.2017 hoitamaan omistajiensa lukuun sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan- ja järjestelmäkehittämisen tehtäviä. UNA Oy tarjoaa kehittämis- ja asiantuntijapalveluita ja muodostaa osaamiskeskuksen, joka huolehtii siitä, että kehittämistyön tulokset kyetään hyödyntämään laaja-alaisesti UNA-yhteisössä. Unaoy.fi.